Przeskocz do treści

Statut stowarzyszenia

 


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Wspierające rozwój Lidzbarka "Wrota Mazur"zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zaś siedziba władz mieści się w: ul. Główny Dworzec 7, 13 - 230 Lidzbark.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

 


Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:
- wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego,
- wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
- integrowanie społeczności lokalnej,
- promocja miasta i gminy Lidzbark,
- wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji oraz imprez kulturalnych,
- gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych,
- współpracę z samorządem i z innymi organizacjami wspierającymi inicjatywy lokalne,
- współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów na rzecz wszechstronnego rozwoju Lidzbarka,
- podejmowanie wszelkich innych działań służących rozwojowi społeczności oraz realizacji celów Stowarzyszenia,
- organizowanie przedsięwzięć aktywizujących osoby bezrobotne z gminy Lidzbark,
- opracowywanie i realizacja programów z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych programów instytucji krajowych i zagranicznych.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna Rzeczpospolitej Polskiej, jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,
 3. Członkiem honorowym może być osoba, która ma szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia na rzecz tegoż Stowarzyszenia,
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji,
 5. Godność osoby honorowej nadaje Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  - czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
  - zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
  - zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  - przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  - regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 punkt 1.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 punkt 2.
 4. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  - przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  - wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  - korzystać z lokali Stowarzyszenia,
  - posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
  - korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  - korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa, obsługi prawnej i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
  - korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 5. Składkę członkowską ustala Walne zgromadzenie.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
- dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
- śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
- skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
- utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
Od uchwały Zarz±du w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 21 dni od podjęcia wiadomości o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 


Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej.
 3. Uchwały Komisji rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba, ze statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  - z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  - z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 20

 1. Walne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca,
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,
 4. Obradami walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodnicz±cy, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie,
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres Walnego Zebrania spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków,
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  - Zarząd,
  - Komisja Rewizyjna,
  - 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
 8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania,
 9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
- uchwalenie statutu i jego zmian,
- uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
- wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
- ustalenie wysokości składek członkowskich,
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
- uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków,
 2. Zarząd składa się z 5 członków (prezes, zastępca, skarbnik, sekretarz, członek),
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:
- Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
- Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
- Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
- Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
- Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
- Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
- Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
- Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
- Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
- Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
- Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
- Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
- Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 27

W przypadkach określonych w § 25 punkt 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ż±dania.

 


Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  - Składki członkowskie,
  - Dochody ze zbiórek publicznych i imprez,
  - Dotacje budżetowe i pozabudżetowe, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski jak i zagranicy,
  - Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
  - Dywidendy i zyski z akcji i udziałów,
  - Dochody z działalności gospodarczej,
  - Inne wpływy

2. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd.

§ 29

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd,
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Skarbnik lub Zastępca i Skarbnik,
 3. Stowarzyszenie ma prawo przeznaczyć majątek według woli sponsora na wskazane cele zgodne z celami Stowarzyszenia. W tym przypadku Stowarzyszenie może zakładać odrębne fundusze celowe, których składki majątkowe zostaną przeznaczone na cele wskazane przez sponsora.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 30

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika lub Zastępcy i Skarbnika,
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Zastępcy,
 3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

 


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§31

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowane w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).