Przeskocz do treści

Cele stowarzyszenia „Wrota Mazur”


Nasze główne cele to:

 • wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego;
 • wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
 • integrowanie społeczności lokalnej;
 • promocja miasta i gminy Lidzbark;
 • wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia.

Przyjmując, że wiele kierunków działania nakreślonych w momencie zakładania stowarzyszenia jest nadal aktualnych i potrzebnych, a poszerzając je o inne, w swej działalności chcemy:

 • pracować na rzecz ochrony lidzbarskiego krajobrazu i na jego walorach kształtować zdrowe i atrakcyjne formy wypoczynku,
 • poprzez organizację stałych imprez typu „oddaj, zamień, sprzedaj za złoty” pomagać sobie nawzajem w trudnych czasach kryzysu,
 • w miarę zdobywania funduszy tak lokalnie jak i z zewnątrz, pomagać uzdolnionej, a dysponującej niewielkimi środkami, młodzieży z terenu gminy w realizacji jej marzeń, pasji i uzdolnień,
 • działać na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z różnych środowisk, działać na rzecz integracji pokoleń,
 • wspierać merytorycznie i finansowo wszelkie inicjatywy oddolne, artykułowane przez inne stowarzyszenia i grupy nieformalne, nie posiadające osobowości prawnej, a mające pomysły i realizujące idee społeczeństwa obywatelskiego,
 • zdobywać i gromadzić fundusze na utrzymanie i odnowę zabytkowej substancji materialnej na terenie gminy Lidzbark.